Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro návštěvníky přednášek a seminářů organizovaných spolkem Siddhártha Centrum z. s.

 

Úvodní ustanovení

1.   Tyto podmínky upravují právní vztahy mezi pořadatelem přednášek a seminářů (dále jako „akce“) a návštěvníky akce.
2.   Hlavním pořadatelem akcí je Siddhártha Centrum z. s., se sídlem v Potoční 95, 471 52 Sloup v Čechách, IČ: 09074562.
3.   Pokud se v těchto všeobecných podmínkách mluví o návštěvníku, rozumí se jím registrovaný návštěvník, resp. držitel vstupenky jakékoli kategorie.

Platnost obchodních podmínek

1.   Návštěvníci se při vstupu do areálu místa konání akce řídí:
     a)   Těmito všeobecnými podmínkami.
     b)   Návštěvním řádem místa konání akce nebo jiným obdobným dokumentem vydaným   provozovatelem místa konání akce.
     c)   Případnými dalšími dokumenty a ujednáními uzavřenými s pořadatelem.
2.   Tyto podmínky jsou platné zakoupením nebo jiným přijetím vstupenky, popřípadě vstupem do areálu místa konání akce a takovým momentem vyjadřuje návštěvník svůj souhlas s nimi.

Registrace na akci

1.   Registrace účasti a všechna konkrétní oprávnění se řídí ceníkem platným pro konání akce zveřejněným na webových stránkách pořadatele. Zveřejněný ceník je nezávaznou neadresnou nabídkou ze strany pořadatele.
2.   Registrace je provedena prostřednictvím portálu pořadatele, nebo zasláním závazné objednávky e-mailem. Přijetí elektronické registrace je potvrzeno na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou při registraci a veškerá další písemná komunikace s objednatelem i návštěvníkem je vedena na tuto adresu.
3.   Registrace je dokončena pouze po obdržení platby. Na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou při registraci bude zasláno potvrzení o registraci a vstupenka.
4.   V případě naplnění kapacity akce si pořadatel vyhrazuje právo registrace přerušit nebo zcela zastavit.

Platební podmínky a odstoupení

1.   Úhrada účastnického poplatku musí být provedena před akcí na účet uvedený pořadatelem nebo platbou přes platební bránu PayPal podle podmínek ceníku konkrétní akce.
2.   V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, návštěvník nemá právo od smlouvy uzavřené mezi návštěvníkem a pořadatelem odstoupit (podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku - odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu.

Reklamace

1.   Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude návštěvníkovi doručeno potvrzení o registraci a vstupenka z důvodů spočívajících na straně návštěvníka, zejména pak z důvodů, že nebude možné potvrzení o registraci návštěvníkovi doručit na zadaný e-mail (např. chybně zadaný e-mail, přeplněná schránka, spam filtr, atp.). V případě nedoručení potvrzení registrace kontaktujte pořadatele na e-mailové adrese info@siddhartha.cz nebo na tel. č. +420777178129.
2.   V případě, že návštěvník neobdržel potvrzení o registraci nejpozději do 24 hodiny po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese info@siddhartha.cz nebo na tel. č. +420777178129 a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je návštěvník povinen pořadateli sdělit jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že pořadatel zjistí, že vstupenka skutečně nebyla návštěvníkovi doručena, a nepůjde o případ uvedený v předchozím odst. 1 tohoto reklamačního řádu a zároveň návštěvník oznámil pořadateli, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno následujícím způsobem:
   a)   Pořadatel se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním akce, zaslat návštěvníkovi znovu vstupenku na návštěvníkem zadaný e-mail,
   b)   v případě, že již došlo ke konání akce, se pořadatel zavazuje vrátit návštěvníkovi uhrazené vstupné, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace návštěvníkem.

Změna termínů, místa a programu

1.   Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo místa konání akce. Takovou změnu oznámí nejpozději dva týdny před jejím plánovaným nebo skutečným začátkem, podle toho, která událost nastane dříve. Změna bude oznámena na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Při řádném zrušení nebo přesunutí akce z důvodů ležících na straně pořadatele má objednatel nárok na vrácení již uhrazeného poplatku. Nemá však nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s registrací nebo účastí na zrušené nebo přesunuté akci.
2.   V případě zrušení nebo nekonání akce před jejím začátkem z důvodů neležících na straně pořadatele a nezpůsobených návštěvníkem má návštěvník nárok na volný vstup na další akci konající se po zrušené akci, popřípadě, pokud o to požádá, na vrácení účastnického poplatku do dvou měsíců od data konání akce, a to na účet, z něhož byl konferenční poplatek uhrazen.
3.   Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu již ohlášeného programu akce.
4.   Při přerušení nebo ukončení akce po jejím začátku z důvodů nezpůsobených pořadatelem nárok na vrácení ceny zaniká.
5.   Pořadatel nevrací nevyužitý registrační poplatek.

Vstupenky na akci

1.   Cena vstupenky a všechna konkrétní oprávnění s jejím vlastnictvím spojená se řídí ceníkem platným pro konání akce zveřejněným na webových stránkách akce.
2.   Jestliže není specificky uvedeno, že je vstupenka na jméno, tak jsou vstupenky přenosné. V případě, že návštěvník vstupenku nevyužije, je možné ji přeposlat komukoliv jinému.
3.   Účast na akci je podmíněna předložením platné vstupenky, vstupenka je zaslána elektronicky na kontaktní e-mail uvedený při registraci.
4.   K zakoupení vstupenky je třeba uvést platné kontaktní údaje. Pořadatel zaručuje, že takto získané údaje budou použity v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.
5.   Přesný rozsah pořadatelem ke vstupence poskytovaných služeb a rozsah oprávnění jejího držitele je uveden v nabídkovém ceníku akce u každé z kategorií vstupného.

Účast na akci

1.   Návštěvníci akce jsou povinni zdržet se po dobu konání akce veškerého protiprávního jednání a počínat si tak, aby jejich jednáním nedocházelo ke škodám na majetku pořadatele nebo třetích osob.
2.   Návštěvníci jsou plně odpovědni za veškerou škodu, kterou svým jednáním pořadateli nebo třetím osobám způsobí.
3.   Návštěvníci jsou povinni nerušit svým chováním přednáškovou část akce, chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům a v případě mimořádných událostí respektovat pokyny personálu pořadatele, provozovatele místa konání akce a příslušníků složek záchranného systému.
4.   V případě závažného narušení akce, opakovaného narušení akce, porušování právních předpisů, závažného porušování společenských norem, nebo úmyslného způsobení škody si pořadatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit platnost vstupenky takového návštěvníka. Takové jednání pořadatele nevylučuje odpovědnost návštěvníka za způsobenou škodu, nemajetkovou újmu nebo jeho odpovědnost podle jiných právních předpisů.
5.   Návštěvníci jsou povinni uposlechnout důvodné pokyny pořadatele, jím delegovaných osob a pokyny příslušníků bezpečnostních složek vydané v souvislosti s bezpečnostním zajištěním konání akce a v souvislosti s otevírací dobou místa konání uvedenou v programu akce. V případě závažného neuposlechnutí takových pokynů si pořadatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit platnost vstupenky takové návštěvníka.
6.   Návštěvníci jsou povinni dodržovat veškerá nařízení či jiné právní akty, stejně jako pokyny pořadatele vydané v souvislosti s aktuálním vývojem zdravotní a bezpečnostní situace v ČR.
7.   V případě nedodržení závazných předpisů nebo důvodných pokynů pořadatele dle předchozích článků je návštěvník povinen uhradit pořadateli případnou vzniklou škodu a nemajetkovou újmu, a to bez ohledu na případný jiný postih návštěvníku z jeho jednání vzešlý.
8.   Pořadatel neodpovídá za případné zdravotní dopady účasti na akci na objednavatele, nemají-li původ v prokazatelném porušení bezpečnostních předpisů ze strany pořadatele.

Pořizování záznamů a ochrana osobních údajů

1.   Pořadatel informuje, že v průběhu akce jsou pořizovány audio i video záznamy přednáškové části akce a dále jsou pořizovány fotografie z celé akce v souladu s ustanoveními § 88 a § 89 zák. č. 89/2012 Sb.
2.   Účelem pořizování záznamů je výkon práv a oprávněných zájmů pořadatele ve formě dokumentace průběhu akce, předkládání informací o akci partnerům akce a propagace akce, a informování o akci prostřednictvím zpravodajství.
3.   Návštěvník svým vstupem na akci bere na vědomí, že jeho podoba může být obsažena na fotodokumentaci a souhlasí s tím.
4.   Pořadatel se zavazuje vyvarovat se použití snímků, které mohou být považovány vůči zobrazeným osobám za urážlivé či nevhodné.
5.   Veškerá dokumentace dle tohoto článku je pořizována a zpracovávána v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pořadatele.
6.   Návštěvník je oprávněn pořizovat z akce a všech jejích jemu přístupných součástí audio i video dokumentaci pro vlastní potřebu v rozsahu, ve kterému mu to umožňuje platný právní řád. Přitom je povinen šetřit práva třetích osob a nijak nenarušovat průběh akce.
7.   Ochrana osobních údajů zpracovávaných organizátory konference se řídí Prohlášením o ochraně osobních údajů pořadatele.

Tyto všeobecné podmínky byly naposledy změněny a nabývají účinnosti dne 10. 6. 2022.